Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile znajduje się w gmachu Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35:

- pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze w budynku „B”, do których prowadzą dwa wejścia - główne w budynku „A” oraz w budynku „B” (oznaczone „Wydział Komunikacji”);

- wejścia wyposażone są w podjazdy dla wózków inwalidzkich;

- nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące;

- do obiektu można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem;

- przed gmachem znajduje się parking, na którym są oznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami;

- w obiekcie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami,

- osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, w tym celu chęć skorzystania z pomocy powinna zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem:

    • osobiście - pokój 34
    • pocztą elektroniczną na adres: pila@kbw.gov.pl
    • telefonicznie na numer: 67 215 28 80
    • przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer: 510 438 200
    • przesyłając faks na numer: 67 212 07 32

w zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.